Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN VĂN HAI
Điện thoại:01692779539
Email: hainvthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
HIỆU TRƯỞNG
BÍ THƯ CHI BỘ
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN VĂN HAI
2 NGUYỄN THỊ THANH LAM
Điện thoại:0977473517
Email: lamnttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ
Cao đẳng GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ THANH LAM
3 NGUYỄN VĂN TÚ
Điện thoại:01686009303
Email: tunvthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Chủ tịch công đoàn
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN VĂN TÚ
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
1 NGUYỄN THANH TUẤN
Điện thoại:0973522344
Email: tuanntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
KẾ TOÁN
Trung cấp kế toán
NGUYỄN THANH TUẤN
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Khối 1
1 NGUYỄN THỊ XEN
Điện thoại:01652946997
Email: xenntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 1
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ XEN
2 NGUYỄN THỊ NGA
Điện thoại:01663694279
Email: Ngantthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ NGA
3 LÊ THỊ HIỀN
Điện thoại:01679938389
Email: hienltthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ HIỀN
4 LÊ THỊ HÒE
Điện thoại:01634644980
Email: hoeltthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ HÒE
Khối 2
5 HOÀNG THỤY HỒNG LAN
Điện thoại:0968103578
Email: lanhththminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 2
Đại học GD Tiểu học
HOÀNG THỤY HỒNG LAN
6 LÊ THỊ THƠ
Điện thoại:01652088808
Email: Tholtthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ THƠ
7 LÊ THỊ THU
Điện thoại:01666044710
Email: Thultthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ THU
8 KIỀU THỊ THỦY
Điện thoại:0961110576
Email: Thuyktthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp KIỀU THỊ THỦY
9 HOÀNG THỊ BÍCH THANH
Điện thoại:0987193267
Email: thanhhtbthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
HOÀNG THỊ BÍCH THANH
Khối 3
10 NGUYỄN THỊ GIANG
Điện thoại:0901376608
Email: giangngthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 3
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ GIANG
11 TÔ THỊ HUẾ
Điện thoại:0916559223
Email: Huettthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
TÔ THỊ HUẾ
12 NGUYỄN BÍCH THẢO
Điện thoại:0986535398
Email: Thaonbthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN BÍCH THẢO
13 VƯƠNG THỊ CẨM TIÊN
Điện thoại:0968644418
Email: tienvtcthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng GD Tiểu học
VƯƠNG THỊ CẨM TIÊN
14 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC
Điện thoại:0968410801
Email: Ngocntqthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC
Khối 4
15 TÔ THỊ LUÂN
Điện thoại:01694130638
Email: luanttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 4
Đại học GD Tiểu học
TÔ THỊ LUÂN
16 TRẦN THỊ HẰNG
Điện thoại:01645273574
Email: Hangttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Trưởng ban nữ công
Trung cấp GD Tiểu học
TRẦN THỊ HẰNG
17 ĐINH THỊ THU
Điện thoại:0974118071
Email: thudtthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Phó chủ tịch công đoàn
Đại học GD Tiểu học
ĐINH THỊ THU
18 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Email: Thaobtpthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO
19 ĐỖ THỊ TUYẾT THỦY
Điện thoại:0986255101
Email: thuydttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
ĐỖ THỊ TUYẾT THỦY
khối 5
20 ĐỖ THỊ KIM THANH
Điện thoại:01668089139
Email: thanhdtkthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 5
Đại học GD Tiểu học
ĐỖ THỊ KIM THANH
21 NGUYỄN NGỌC THIÊN LAN
Điện thoại:01649495626
Email: Lannntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp NGUYỄN NGỌC THIÊN LAN
22 VÕ THỊ LIÊU
Điện thoại:0975568128
Email: lieuvtthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp VÕ THỊ LIÊU
23 TRƯƠNG THỊ HUYỀN THẢO
Điện thoại:0982546351
Email: Thaotththminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp TRƯƠNG THỊ HUYỀN THẢO
24 PHẠM QUANG HÙNG
Điện thoại:01664867093
Email: Hungpqthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
PHẠM QUANG HÙNG
TỔ BỘ MÔN
25 BÙI XUÂN BỘ
Điện thoại:0972964974
Email: bobxthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên thể dục
khổi trưởng tổ bộ môn
Cao đẳng GD Tiểu học
BÙI XUÂN BỘ
26 KIỀU PHÚ HẬU
Điện thoại:0984652795
Email: Haukpthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên thể dục KIỀU PHÚ HẬU
27 LÊ MINH TÂM
Điện thoại:0984652840
Email: tamlmthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên mỹ thuật
Đại học mỹ thuật
LÊ MINH TÂM
28 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG
Điện thoại:01663256998
Email: phuonglttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên tin học LÊ THỊ THANH PHƯƠNG
29 NGUYỄN THỊ HÒA
Điện thoại:09735130763
Email: hoantthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên anh văn NGUYỄN THỊ HÒA
30 PHẠM THỊ NGỌC ANH
Điện thoại:01628663389
Email: anhptnthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên anh văn PHẠM THỊ NGỌC ANH
31 NGUYỄN THỊ OANH LY
Điện thoại:01699299945
Email: lyntothminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên anh văn NGUYỄN THỊ OANH LY
32 LÊ THỊ THU
Điện thoại:0974410050
Giáo viên âm nhạc LÊ THỊ THU
TỔ VĂN PHÒNG
33 NGUYỄN THANH TRÌ
Điện thoại:0985011718
Email: trinttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
cán bộ thư viện
tổ trưởng tổ văn phòng
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN THANH TRÌ
34 NGUYỄN VĂN CƯ
Điện thoại:0975618896
Email: cunvthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
cán bộ XMPC
tổ phó tổ văn phòng
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN VĂN CƯ
35 PHẠM THỊ THANH THÚY
Điện thoại:0986200855
Email: thuypttthminhtan@dt.sgdbinhduongw.edu.vn
văn thư PHẠM THỊ THANH THÚY
36 PHAN THẢO NGUYÊN
Điện thoại:0987000345
Email: nguyenptthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Cán bộ Thiết bị
Thủ quỷ
Đại học GD Tiểu học
PHAN THẢO NGUYÊN
37 NGUYỄN THỊ THU
Điện thoại:01657856147
Email: thuntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên y tế
Phó bí thư Đoàn thanh niên
Trung cấp điều dưỡng
NGUYỄN THỊ THU
38 VÕ THỊ THÙY TRANG
Điện thoại:0976793728
Nhân viên phục vụ VÕ THỊ THÙY TRANG
39 NGUYỄN THANH TUẤN
Điện thoại:0973522344
Kế toán NGUYỄN THANH TUẤN
40 BÙI XUÂN NAM
Điện thoại:0916727441
Bảo vệ BÙI XUÂN NAM
41 PHẠM THỊ CẨM TÚ
Điện thoại:0973537926
Email: Tuptcthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Bí thư Đoàn thanh niên
Cao đẳng GD Tiểu học
PHẠM THỊ CẨM TÚ
42 TRẦN THỊ THANH HIỀN
Điện thoại:0973492841
Nhân viên phục vụ TRẦN THỊ THANH HIỀN
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PHẠM THỊ CẨM TÚ
Điện thoại:
0973 537 926
Email: tuptcthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư
Cao đẳng
PHẠM THỊ CẨM TÚ
2 NGUYỄN THỊ XEN

Email: xenntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó bí thư NGUYỄN THỊ XEN
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 1
 
  •   Hôm nay 59
  •   Tháng hiện tại 1,544
  •   Tổng lượt truy cập 353,462
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?