Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 NGUYỄN VĂN HAI
Điện thoại:01692779539
Email: hainvthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
HIỆU TRƯỞNG
BÍ THƯ CHI BỘ
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN VĂN HAI
2 NGUYỄN THỊ THANH LAM
Điện thoại:0977473517
Email: lamnttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ
Cao đẳng GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ THANH LAM
3 NGUYỄN VĂN TÚ
Điện thoại:01686009303
Email: tunvthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Chủ tịch công đoàn
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN VĂN TÚ
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
1 NGUYỄN THANH TUẤN
Điện thoại:0973522344
Email: tuanntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
KẾ TOÁN
Trung cấp kế toán
NGUYỄN THANH TUẤN
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Khối 1
1 NGUYỄN THỊ XEN
Điện thoại:01652946997
Email: xenntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 1
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ XEN
2 NGUYỄN THỊ NGA
Điện thoại:01663694279
Email: Ngantthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ NGA
3 LÊ THỊ HIỀN
Điện thoại:01679938389
Email: hienltthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ HIỀN
4 LÊ THỊ HÒE
Điện thoại:01634644980
Email: hoeltthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ HÒE
Khối 2
5 HOÀNG THỤY HỒNG LAN
Điện thoại:0968103578
Email: lanhththminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 2
Đại học GD Tiểu học
HOÀNG THỤY HỒNG LAN
6 LÊ THỊ THƠ
Điện thoại:01652088808
Email: Tholtthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ THƠ
7 LÊ THỊ THU
Điện thoại:01666044710
Email: Thultthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
LÊ THỊ THU
8 KIỀU THỊ THỦY
Điện thoại:0961110576
Email: Thuyktthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp KIỀU THỊ THỦY
9 HOÀNG THỊ BÍCH THANH
Điện thoại:0987193267
Email: thanhhtbthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
HOÀNG THỊ BÍCH THANH
Khối 3
10 NGUYỄN THỊ GIANG
Điện thoại:0901376608
Email: giangngthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 3
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ GIANG
11 TÔ THỊ HUẾ
Điện thoại:0916559223
Email: Huettthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
TÔ THỊ HUẾ
12 NGUYỄN BÍCH THẢO
Điện thoại:0986535398
Email: Thaonbthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN BÍCH THẢO
13 VƯƠNG THỊ CẨM TIÊN
Điện thoại:0968644418
Email: tienvtcthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng GD Tiểu học
VƯƠNG THỊ CẨM TIÊN
14 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC
Điện thoại:0968410801
Email: Ngocntqthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng GD Tiểu học
NGUYỄN THỊ QUỲNH NGỌC
Khối 4
15 TÔ THỊ LUÂN
Điện thoại:01694130638
Email: luanttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 4
Đại học GD Tiểu học
TÔ THỊ LUÂN
16 TRẦN THỊ HẰNG
Điện thoại:01645273574
Email: Hangttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Trưởng ban nữ công
Trung cấp GD Tiểu học
TRẦN THỊ HẰNG
17 ĐINH THỊ THU
Điện thoại:0974118071
Email: thudtthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Phó chủ tịch công đoàn
Đại học GD Tiểu học
ĐINH THỊ THU
18 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Email: Thaobtpthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO
19 ĐỖ THỊ TUYẾT THỦY
Điện thoại:0986255101
Email: thuydttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
ĐỖ THỊ TUYẾT THỦY
khối 5
20 ĐỖ THỊ KIM THANH
Điện thoại:01668089139
Email: thanhdtkthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Khổi trưởng khối 5
Đại học GD Tiểu học
ĐỖ THỊ KIM THANH
21 NGUYỄN NGỌC THIÊN LAN
Điện thoại:01649495626
Email: Lannntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp NGUYỄN NGỌC THIÊN LAN
22 VÕ THỊ LIÊU
Điện thoại:0975568128
Email: lieuvtthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp VÕ THỊ LIÊU
23 TRƯƠNG THỊ HUYỀN THẢO
Điện thoại:0982546351
Email: Thaotththminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp TRƯƠNG THỊ HUYỀN THẢO
24 PHẠM QUANG HÙNG
Điện thoại:01664867093
Email: Hungpqthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên dạy lớp
Đại học GD Tiểu học
PHẠM QUANG HÙNG
TỔ BỘ MÔN
25 BÙI XUÂN BỘ
Điện thoại:0972964974
Email: bobxthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên thể dục
khổi trưởng tổ bộ môn
Cao đẳng GD Tiểu học
BÙI XUÂN BỘ
26 KIỀU PHÚ HẬU
Điện thoại:0984652795
Email: Haukpthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên thể dục KIỀU PHÚ HẬU
27 LÊ MINH TÂM
Điện thoại:0984652840
Email: tamlmthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên mỹ thuật
Đại học mỹ thuật
LÊ MINH TÂM
28 LÊ THỊ THANH PHƯƠNG
Điện thoại:01663256998
Email: phuonglttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên tin học LÊ THỊ THANH PHƯƠNG
29 NGUYỄN THỊ HÒA
Điện thoại:09735130763
Email: hoantthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên anh văn NGUYỄN THỊ HÒA
30 PHẠM THỊ NGỌC ANH
Điện thoại:01628663389
Email: anhptnthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên anh văn PHẠM THỊ NGỌC ANH
31 NGUYỄN THỊ OANH LY
Điện thoại:01699299945
Email: lyntothminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên anh văn NGUYỄN THỊ OANH LY
32 LÊ THỊ THU
Điện thoại:0974410050
Giáo viên âm nhạc LÊ THỊ THU
TỔ VĂN PHÒNG
33 NGUYỄN THANH TRÌ
Điện thoại:0985011718
Email: trinttthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
cán bộ thư viện
tổ trưởng tổ văn phòng
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN THANH TRÌ
34 NGUYỄN VĂN CƯ
Điện thoại:0975618896
Email: cunvthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
cán bộ XMPC
tổ phó tổ văn phòng
Đại học GD Tiểu học
NGUYỄN VĂN CƯ
35 PHẠM THỊ THANH THÚY
Điện thoại:0986200855
Email: thuypttthminhtan@dt.sgdbinhduongw.edu.vn
văn thư PHẠM THỊ THANH THÚY
36 PHAN THẢO NGUYÊN
Điện thoại:0987000345
Email: nguyenptthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Cán bộ Thiết bị
Thủ quỷ
Đại học GD Tiểu học
PHAN THẢO NGUYÊN
37 NGUYỄN THỊ THU
Điện thoại:01657856147
Email: thuntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nhân viên y tế
Phó bí thư Đoàn thanh niên
Trung cấp điều dưỡng
NGUYỄN THỊ THU
38 VÕ THỊ THÙY TRANG
Điện thoại:0976793728
Nhân viên phục vụ VÕ THỊ THÙY TRANG
39 NGUYỄN THANH TUẤN
Điện thoại:0973522344
Kế toán NGUYỄN THANH TUẤN
40 BÙI XUÂN NAM
Điện thoại:0916727441
Bảo vệ BÙI XUÂN NAM
41 PHẠM THỊ CẨM TÚ
Điện thoại:0973537926
Email: Tuptcthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Bí thư Đoàn thanh niên
Cao đẳng GD Tiểu học
PHẠM THỊ CẨM TÚ
42 TRẦN THỊ THANH HIỀN
Điện thoại:0973492841
Nhân viên phục vụ TRẦN THỊ THANH HIỀN
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PHẠM THỊ CẨM TÚ
Điện thoại:
0973 537 926
Email: tuptcthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư
Cao đẳng
PHẠM THỊ CẨM TÚ
2 NGUYỄN THỊ XEN

Email: xenntthminhtan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó bí thư NGUYỄN THỊ XEN
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 48
 
  •   Hôm nay 210
  •   Tháng hiện tại 5,182
  •   Tổng lượt truy cập 314,254
 
Liên kết hữu ích
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?